Fiwfans Event Homework

ประกาศกิจกรรมส่งการบ้านประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 (สิ้นสุดแล้ว)

รางวัลสุดพิเศษจาก Fiwfans.com
- รางวัลคะแนนการบ้าน อันดับที่ 1 ได้รับเงินสดมูลค่า 2,500 บาท
- รางวัลคะแนนการบ้าน อันดับที่ 2 ได้รับเงินสดมูลค่า 2,000 บาท
- รางวัลคะแนนการบ้าน อันดับที่ 3 ได้รับเงินสดมูลค่า 1,500 บาท
- สุ่มแจกรางวัล สำหรับนักท่องเที่ยว อันดับ 4 - 25 ได้รับเงินสดมูลค่า 1,000 บาท 4 รางวัล

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 10,000 บาท


เกณฑ์การให้คะแนน
- เนื้อหาการบ้าน พร้อมแนบรูปคู่น้อง +1 คะแนน
- แนบรูปที่มีโลโก้ Fiwfans +1 คะแนน ดาวน์โหลดโลโก้ Fiwfans

กิจกรรมจะเริ่มนับคะแนน วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฏาคม 2564 และ สิ้นสุดการนับคะแนน วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

*ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนการตัดสินของทีมงานถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ตารางคะแนน อันดับประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2564

= ดาวสำเร็จการศึกษา
= คะแนนในระยะเวลากิจกรรม